MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Finance, poplatky

Finance, poplatky

Informace o platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016

Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti OZV č. 1/2015, která je stále v platnosti, a proto opět přinášíme výklad její nejvíce diskutované části - čl. 6 - Osvobození a úlevy od poplatku.

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se dále osvobozují osoby, které se na území města Zubří prokazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, i když mají ve městě Zubří trvalý pobyt, z důvodu pobytu:
 • mimo území České republiky, 
 • ve zdravotnických zařízeních, 
 • v zařízení sociálních služeb, které jí poskytuje ubytování, 
 • ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • ve výkonu trestu.
        3. Úlevu od poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia, kteří studují a zároveň přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou                       semestrů (pololetí) v daném roce. 

         4. O osvobození i úlevu dle odst. 2 a 3 je nutno písemně požádat do 28. 2. daného kalendářního roku na Městském úřadě v Zubří, resp. do                  15 dnů od jejich vzniku, a do 15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod osvobození či úlevy prokazatelně doložit správci poplatku,                  jinak na osvobození ztrácí nárok. Správce poplatku může na žádost poplatníka, doporučenou do 15.11. daného kalendářního roku, stanovit              delší lhůtu k doložení důvodu pro osvobození či úlevu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než do posledního pracovního dne daného                          kalendářního roku.

Nadále platí, že již nejsou osvobozeni od poplatku za odpad ti občané, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v  Zubří, avšak přechodně bydlí mimo něj.

Ti studenti, kteří splňují bod 2, jsou povinni do 28. 2. v každém daném kalendářním roce  o tuto úlevu požádat a do 15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod úlevy prokazatelně doložit.
Co to znamená prokazatelně?
Nejjednodušší způsob je předložit potvrzení o studiu. Toto potvrzení většina škol dává vždy na jeden půlrok (semestr), proto je nutné doložit tato potvrzení dvě (jarní a podzimní semestr). Ale je možné dodat i jiná potvrzení, která dokazují studium na dané škole. Pokud toto potvrzení nebude předloženo, bude automaticky úleva odebrána a poplatek se navýší zpět na původní výši.
Pro zjednodušení tohoto úkonu bude možné vše zažádat a i doložit elektronickou formou. Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách Města Zubří (v záložce Formuláře). Je však nutné si tuto žádost vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat zpět. Potvrzení o studiu je možné taky naskenovat a poslat. Vše zasílejte na adresu Gazdikova@mesto-zubri.cz.
Je nutné ještě upozornit, že občané swiss breitling replica mají zákonnou povinnost se k poplatku nejen přihlásit, ale i odhlásit z něj, a to hlavně při změně trvalého bydliště!
Úplné znění OZV najdete na webu Města Zubří.

 
Termíny svozů plastů v roce 2016 - pytlový sběr

8. 1.

5. 2.

4. 3.

1. 4.

13. 5.

10. 6.

8. 7.

5. 8.

2. 9.

14. 10.

11. 11.

9. 12.

 

Termíny svozů nápojových kartonů v roce 2016

8. 1.

4. 3.

13. 5.

8. 7.

2. 9.

11. 11.

Místní poplatek ze psů

Je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010. Poplatku podléhá každý pes starší 3 měsíců. Poplatníkem je:

 1. každá fyzická osoba, která je držitelem psa/psů a která má na území města Zubří trvalý pobyt,

 2. každá právnická osoba, která je držitelem psa/psů a která má na území města Zubří sídlo.

 3. Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území jiné obce/města, nebo právnické osoby, které mají sídlo na území jiné obce/města, plní poplatkovou povinnost u úřadu  obce/města, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu nebo kde mají sídlo.

Sazba poplatku činí ročně                                                                        za každého psa:

 1. v rodinném domě                                                                                   250,- Kč

 2. v bytovém domě                                                                                  1.200,- Kč

 3. jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo je poživatel sirotčího důchodu  200,- Kč

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci/městu. 
 
Poplatková povinnost k poplatku vzniká, nejde li o případ osvobození od poplatku, dnem, kdy předmětný pes dovrší stáří 3 měsíců nebo dnem, kdy poplatník nabude do držby psa staršího 3 měsíců, nebo prvním dnem měsíce následujícího po počátku trvalého pobytu nebo sídla držitele psa staršího 3 měsíců ve městě Zubří. Poplatková povinnost k poplatku vzniká rovněž dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od poplatku.
Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy předmětná skutečnost nastala, tyto skutečnosti:

 1. nabytí psa staršího 3 měsíců do vlastnictví,

 2. nabytí psa staršího 3 měsíců do držby,

 3. dovršení stáří 3 měsíců psa, kterého má ve vlastnictví nebo držbě,

 4. pozbytí vlastnického práva nebo držby ke psu staršímu 3 měsíců (např. prodej, darování, ztráta, uhynutí psa),

 5. každou jinou další změnu skutečností, která má vliv na poplatkovou povinnost.

Poplatek se platí za období od 1.dne měsíce, v němž vznikla poplatková povinnost, do posledního dne měsíce, v němž zanikla poplatková povinnost.  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestane splňovat zákonné znaky poplatníka nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku:

 1. jméno, popř. jména, a příjmení fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo název nebo obchodní firmu právnické osoby,

 2. obecný identifikátor (např. IČ), 

 3. místo pobytu nebo sídlo,

 4. místo podnikání, popř. další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 5. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

 6. každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost (zejm. stáří a počet držených psů, skutečnosti pro osvobození od poplatku).

Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. 

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Právnické nebo fyzické osoby provádějící správu v bytových domech v městě Zubří účinně spolupracují se správcem poplatku při kontrole ohlašovací povinnosti poplatníků a na základě písemné žádosti sdělují informace potřebné pro řádnou správu a evidenci poplatku.
Při plnění ohlašovací povinnosti podle této obecně závazné vyhlášky je poplatník povinen sdělovat správci poplatku údaje podle zákona. Ohlašovací povinnost plní poplatník  na předepsaném tiskopise, pokud jej správce poplatku vydá.

Poplatek je splatný  do 30.4.  každého kalendářního roku.