MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Podpora z rozpočtu

Podpora z rozpočtu

MĚSTO ZUBŘÍ
Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2018
 

1. Preambule

1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2018 (dále jen „PP“) jsou
určeny na podporu projektů zaměřených na sportovní aktivity, kulturní a duchovní činnost,
obecně prospěšnou činnost v sociální oblasti, místní aktivity s návazností na předchozí
projekty s cílem přispět k rozvoji, propagaci města a ke zlepšení kvality života obyvatel
města Zubří v souladu s udržitelným rozvojem, v rámci Programu rozvoje města na období
2016 – 2020 (dále jen „dotace PP“).

1.2. Celkový objem finančních prostředků na dotace schvaluje zastupitelstvo města v rámci
schvalování rozpočtu města Zubří. Bez ohledu na dotace PP poskytne město také dotace na
jednotlivé projekty, ve výjimečných případech i pro fyzické osoby, v rámci schváleného
rozpočtu města.

2. Všeobecná ustanovení

2.1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotace PP pro rok 2018 na účely
uvedené v odst. 2. 2. činí 3 800 000 Kč.

2.2. Podporované oblasti, na které je možno podat žádost a předpokládaná výše podpory:
 Sportovní aktivity
 Kulturní, společenská a duchovní činnost
 Obecně prospěšné činnosti v sociální oblasti
 Místní projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci města Zubří
3 040 000 Kč
220 000 Kč
320 000 Kč
220 000 Kč

2.3 Na přidělení dotace PP není právní nárok.

2.4 Dotace PP se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018
a musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byla přidělena.

3. Okruh žadatelů

3.1 O poskytnutí dotace PP se může ucházet právnická nebo fyzická osoba sídlící nebo trvale
působící na území města Zubří, rsp. svou činností ovlivňuje život občanů města Zubří, a nemá
ke dni podání žádosti žádné neuhrazené závazky vůči státu, Zlínskému kraji či městu Zubří.
3.2. O poskytnutí dotace PP nemůže žádat příspěvková organizace města Zubří.

4. Podmínky účasti a způsob podání žádosti

4.1. Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí dotace PP:
a) vyplněný formulář žádosti (viz Příloha č. 1)
b) specifické přílohy dodané dle zvážení žadatele

4.2. Řádně vyplněné žádosti a povinné přílohy v písemné podobě se zasílají na adresu města
Zubří (U Domoviny 234, 756 54 Zubří) nebo předkládají na podatelnu Městského úřadu Zubří
na příslušném formuláři žádosti.
Žádost je třeba doručit nejpozději v den vypršení termínu pro podávání žádostí (rozhodující
je datum razítka poštou odeslané žádosti nebo datum razítka podatelny).
Podání žádosti může být učiněno i elektronicky (e-mailem, na adresu podatelna@mestozubri.
cz), s tím že bude doplněno písemnou formou o náležitosti v bodě 4.1. odst. a) a c) v
termínu do 7 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.
Podání žádosti může být učiněno i prostřednictvím datových schránek (datová schránka
města Zubří ID: pegbuzc).

4.3. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení
termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování.

4.4. Lhůta pro podání žádosti: od 01. ledna 2018 do 23. února 2018.

4.5. V rámci PP v uvedené lhůtě může žadatel podat pouze jednu žádost. Překročení tohoto
počtu je důvodem k vyřazení všech žádostí z posuzování.

5. Posuzování žádostí

5.1. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí správce programu - Ekonomický odbor
MěÚ Zubří.

5.2. Žádosti posoudí pracovní skupina jmenovaná Radou města Zubří. Vyhodnotí žádosti a
zpracuje návrh doporučení na přidělení a výši dotace PP a tento předloží ke schválení Radě
města Zubří. Starosta a místostarosta města jsou členy pracovní skupiny z titulu své funkce.
Rada města Zubří rozhodne o přidělení dotací PP na jednotlivé projekty do výše 50.000 Kč a
návrhy na přidělení dotací PP nad 50.000 Kč předloží ke schválení Zastupitelstvu města
Zubří. Pracovní skupina může vyzvat žadatele k doplnění žádosti doložením potřebných
údajů. Žadatel doplní žádost do 8 pracovních dnů od doručení výzvy pracovní skupiny.
Termín rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 31. března 2018.

5.3. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému programu. Donátor si vyhrazuje
právo přesunout žádost do jiné oblasti dle čl. 2. odst. 2.2.

5.4. Výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci PP budou zveřejněny na internetových
stránkách města a na jeho úřední desce.

6. Poskytnutí dotace

6.1. Dotace PP přidělené z rozpočtu města se poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Zubří a žadatelem.

6.2. Dotace PP se poukazuje zpravidla bezhotovostním převodem na účet žadatele v termínu
stanoveném ve smlouvě mezi městem Zubří a žadatelem.

6.3. Dotace PP je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu.
Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady na:
- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
- reprezentaci, tj. pohoštění a dary s výjimkou věcných cen v soutěžích
- alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen
- rekreační pobyty
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
- úhradu členských příspěvků v profesních organizacích
- nákup služeb a činností, které nejsou obsahem PP

6.4. Minimální spoluúčast žadatele je:
- 30% nákladů na sportovní aktivity
- 20% nákladů na ostatní projekty.

6.5. Příjemce je povinen uvést v materiálech použitých k realizaci a propagaci projektu město
Zubří jakožto poskytovatele dotace na realizaci projektu.

7. Kritéria pro hodnocení žádostí

7.1. Sportovní aktivity
* význam akce: místní, regionální, nadregionální, přehlídka a rozsah propagace:
místní, mimo město, nadregionální propagace
* ročník v pravidelné řadě za sebou: nepravidelně, pravidelně, akce s dlouhou tradicí
* počet členů
* počet členů spolku do 18 let a počet vedoucích oddílů (skupin)

7.2. Kulturní, společenská a duchovní činnost
* význam akce: místní, regionální, nadregionální, festival, přehlídka a rozsah
propagace: místní, mimo město, nadregionální propagace
* ročník v pravidelné řadě za sebou: nepravidelně, pravidelně, akce s dlouhou tradicí
* počet účinkujících (počet souborů na akci)
* počet členů spolku do 18 let a počet vedoucích oddílů (skupin)

7.3. Obecně prospěšné činnosti v sociální oblasti
* jak širokou veřejnost činnost žadatele zahrnuje
* míra aktivity v daném roce
* snaha o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
* prezentace organizace (žadatele) navenek
* spolupráce s ostatními organizacemi a městem Zubří

7.4. Místní projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci města Zubří
* jak širokou veřejnost akce žadatele oslovuje
* návaznost na předchozí projekty
* podíl požadavku na celkových nákladech projektu
* ochrana životního prostředí

8. Závěrečná zpráva a vyúčtování

8.1. Příjemce dotace PP je povinen předložit zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté
dotace nejpozději do 31.12.2018.
Vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté
prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

8.2. Součástí závěrečné zprávy je příloha obsahující propagační materiály, pokud byly použity k
realizaci a propagaci projektu (např. pozvánky, plakáty, katalogy, průvodce, CD, dále kopie
novinových článků, prezenčních listin, zápisů z návštěvních knih a dalších materiálů, včetně
nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, které dokumentují průběh akce a její
dopad na veřejnost).

8.3. Vyúčtování dotace se předkládá prostřednictvím Ekonomickému odboru Městského úřadu Zubří
na formuláři, přiloženém k veřejnoprávní smlouvě.

8.4. Poskytnutá dotace PP je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné orgány města jsou oprávněny
zejména v souladu s § 9 odst. 2 citovaného zákona provádět kontroly dodržení účelu a
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána. Příjemce je povinen v termínu
určeném městem strpět kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté dotace dle tohoto zákona.
Dále je příjemce povinen předložit kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech
účetních dokladů týkajících se daného projektu.

8.5. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, při kontrole
bude prokázáno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (např. nepředložení vyúčtování
dotace) nebo nedojde k vrácení nevyčerpaných prostředků dotace na účet města do
15.02.2019, je donátor oprávněn příjemci v roce 2019 neposkytnout z rozpočtu města
žádnou dotaci. Porušení rozpočtové kázně bude donátor sankcionovat dle rozsahu
přestupku, maximálně až vrácením celé částky dotace.

Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva města Zubří č. ZM 19/28 dne 14. 12. 2017.

viz také příloha